آرسام نفسم

عاشقانه مادرانه

چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت.

 

احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است:

 

ساعت دروغ میگوید، دروغ

 

درست مثل تو....

 

...

 

 

[ جمعه 1393/04/20 ] [ 1:25 ] [ لیلی ] [ ]